Notizie.it logo

Migliori poesie Pasqua in dialetto siciliano

Migliori poesie Pasqua in dialetto siciliano

La Pasqua in Sicilia comincia durante la Domenica delle Palme con tradizioni e processioni religiose, organizzati dalle varie associazioni per omaggiare la risurrezione di Cristo e la Pasqua.

Vediamo quali sono una serie di poesie di Pasqua in dialetto siciliano.

La Pasqua in Sicilia è anche contraddistinta da una serie di poesie in dialetto siciliano, come questa:

“Lu Lunniri si cianci pi tutta la simana
lu Martiri accumenzunu li lutti
lu Mercuri si fa la Quarantana
Joviri si firrianu li Sipulcri
lu Venniri ri lignu la campana
lu Sabbatu Maria ni ciama a tutti
Ruminica **Gesuzzu n’Celu p’acciana
pi sarvarni re peni e ri li curpi”.

Italiano

“Dal Lunedì si piange per tutta la settimana
il Martedì incominciano i lutti
il Mercoledì si fa la *Quarantana
Giovedì si visitano i Sepolcri
il Venedrì di legno è la campana
il sabato Maria chiama a tutti noi
Domenica Gesù in cielo sale
per salvarci dalle pene e dalle colpe”.

Questa poesia invece, è dedicata al Cristo e alla sua resurrezione.

Signuruzzu su i tri
E u n’fazzu atru ca pinzari a tì
U friddu n’cuddru e u cori spizzatu
Signuruzzu, cu mi vicinu, t’ha sentiri abbrazzatu!!!
Su i tri, ed Enna s’ha fermatu
Pà prucissioni dò Re dò Criatu.
Nisciutu da sò Chisuzza
U Signuruzzu aspetta a Matrici a Madunnuzza.
“Ti salutu Matruzza Addulurata,
oggi pa’ morti dò Vosciu Figliu, pi Enna, u gnè na beddra jurnata
t’amu vinutu a truvari pi dariti tanticchieddra dò nusciu cunfortu
Madunnuzza Addulurata, tutta Enna stavi vicinu a tò Figliu murtu”

© Riproduzione riservata

Scrivi un commento

1000
Leggi anche
Leggi anche
Entire Digital Publishing - Learn to read again.